Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος μου https://mydermaclinic.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες της, καθώς και στους πελάτες, ασθενείς μου, υποψηφίους πελάτες και ασθενείς μου, σχετικά με τις ιατρικές μου υπηρεσίες και δραστηριότητες, την επίσκεψή τους στο ιατρείο μου, την επικοινωνία τους μαζί μου κλπ.. Προ της χρήσεως της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης της παρακαλείται, και οφείλει, να μελετήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της, και, στην περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Διατηρώ το δικαίωμα να τροποποιώ οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε επισκέπτες, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις μου. Η επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτών, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων και των αρχείων αυτής, και μετά τις όποιες τυχόν αλλαγές τους, και εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ μου και του επισκέπτη και χρήστη της Ιστοσελίδας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Μολονότι οι συνεργάτες μου και εγώ καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπεται από ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ, και δεν ευθύνομαι για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών και ουδεμία ευθύνη υπέχω, ακόμα και αμέλεια, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ή έμμεσες ή συνακόλουθες ζημίες από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ωστόσο, η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη μου κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη, δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που δεν αφορούν εμένα την ίδια και το ιατρείο μου, και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, συλλέγονται από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να εκφράζουν θέσεις μου, καθώς δεν προβαίνω σε αξιολόγηση, αποδοχή ή έγκρισή τους, και η παροχή τους μέσω της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εμένα ή τρίτους. Στον επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών, δεν υποχρεούμαι δε, να καλύψω ή ανορθώσω ζημίες, ή διαφορές, από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες και δεν φέρω ευθύνη εάν ανήλικοι την επισκεφθούν αυτοβούλως ή κάνουν χρήση τυχόν υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για εκείνους.

Από την Ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να οδηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks) σε Ιστοσελίδες (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τους. Δεν ευθύνομαι για τη νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου αυτού, για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία διατίθενται από τα τρίτα αυτά πρόσωπα μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων, ούτε μπορώ να διασφαλίσω ότι δεν περιέχουν κακόβουλα προγράμματα, ιούς, κλπ. Δεν ευθύνομαι, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Οι συνεργάτες μου και εγώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυούμαστε ότι οι λειτουργίες της, και αυτές των εξυπηρετητών της (servers), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.Χρησιμοποιούμε λογισμικό κατά των κάθε μορφής ιών Η/Υ, όμως δεν εγγυούμαστε ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες, ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, «φόρτωση» (uploading), είτε σε αλλοίωση, ή μόλυνση, με ιούς, ή άλλες, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της Iστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες, λογότυπα δικά μου και του ιατρείου μου κλπ.) αποτελούν ιδιοκτησία μου και του εκάστοτε δικαιούχου-τρίτου προσώπου αυτού (παρόχου Ιστοσελίδας), η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, σύνδεση, «φόρτωση» (uploading ή downloading), μετάφραση, ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μου. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα μου, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, κλπ., αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Υποχρεώσεις επισκεπτών / χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες της Iστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης της Iστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτήν αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία εμπλακώ εξαιτίας τούτου σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα, ή κληθώ να καταβάλω οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης θα οφείλει να με αποζημιώσει εκ του λόγου αυτού.

 

Προσωπικά δεδομένα και Cookies

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των χρηστών της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των Cookies) διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα παρακαλώ ανατρέξτε και μελετήστε την «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679]».

 

Λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Νέα Μάκρη Αττικής, 02/02/2021
Dr. Χριστιάννα Ρεπούση

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 157 & Δημητριάδου 1, Νέα Μάκρη
Email: [email protected]
Τηλ.: 22940 92400 & 22940 92400

Η μεγάλη αγάπη για το λειτούργημά μου, με οδήγησαν στο να δημιουργήσω τη mydermaclinic.
Καθημερινά, μαζί με την ομάδα μου, προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα σε ένα φιλόξενο και υπεύθυνο περιβάλλον.

Ωράριο Ιατρείου

Δευτέρα: 9:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.
Τρίτη: 12:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.
Τετάρτη: 9:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.
Πέμπτη: 12:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.
Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.
Σάββατο: ΚΛΕΙΣΤΑ
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Socials

MyDermaClinic © 2019. All Rights Reserved